Rekrutacja

Home / Rekrutacja

Zasady rekrutacji do Technikum przy Łódzkiej Szkole Mody Kosmetologii Fryzjerstwa Anagra

Rekrutacja rozpoczyna się od października roku poprzedzającego naukę.

Zainteresowany rodzic/prawny opiekun pobiera, wypełnia i wysyła na maila sekretariat.lanowa@anagra.pl podanie o przyjęcie kandydata do szkoły (plik do pobrania). Uprawniony pracownik telefonicznie albo mailowo potwierdza otrzymanie podania i umawia na spotkanie rekrutacyjne w celu dopełnienia ostatecznych formalności (wpłacenie wpisowego i podpisanie umowy kształcenia).

Wpisu na listę uczniów dokonuje się za zgodą Organu Prowadzącego Szkołę po spełnieniu określonych przesłanek, wpłaceniu wpisowego i podpisaniu umowy kształcenia.

Kryteriami branymi pod uwagę przez Organ Prowadzący Szkołę są:

  • oceny bieżące i oceny uzyskane przez kandydata na koniec klasy VIII;
  • ocena z zachowania (nie może być naganne);
  • wynik egzaminu ósmoklasisty (nie jest brany pod uwagę);
  • szczególne osiągnięcia kandydata w zakresie wybranego kierunku.

 

Dokumenty niezbędne do ostatecznego zapisu do szkoły Anagra:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ośmioklasisty,
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie,
  • 3 zdjęcia,
  • kserokopia skróconego aktu urodzenia lub innego dokumentu potwierdzającego dane kandydata.

 

Kandydat wpisany na listę przyjętych uczniów proszony będzie o dokonanie wyboru drugiego obowiązkowego języka obcego (hiszpański lub niemiecki) oraz o informację o stopniu jego znajomości.

Rodzice w celu powzięcia większej ilości informacji mogą zostać przez sekretarza szkoły umówieni z Organem Prowadzącym Szkołę

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do szkoły oraz rodzica/prawnego opiekuna kandydata do szkoły (plik do pobrania)

Sekretariat szkoły Anagra czynny jest codziennie w godz. 8:00-16:00

 

Łódź, ul. Łanowa 4, 91-103
tel. 42 632 50 60 & 42 652 17 66
tel. 506 915 267
sekretariat.lanowa@anagra.pl

 

W trakcie spotkania rekrutacyjnego będzie obecny jeden pracownik szkoły, mający maseczkę oraz rękawiczki i może być obecny jeden rodzic/prawny opiekun. W trakcie spotkania zostanie zachowana właściwa odległość pomiędzy pracownikiem szkoły a rodzicem/prawnym opiekunem.

Szkoła jest dezynfekowana. Po każdym spotkaniu rekrutacyjnym pracownik szkoły postępuje zgodnie z zalecaniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (PDF)

Podanie o przyjęcie do szkoły (PDF)

Zapisz się on-line